Dotacje na innowacje

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dotyczące ogłoszenia o zamówieniu publicznym na opracowanie nowego produktu do projektu pt: „Opracowanie prototypu platformy dystrybucji treści komercyjnych na portalu społecznościowym”.

- PDF


Postępowanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na opracowanie prototypu nowego produktu.

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu platformy dystrybucji treści komercyjnych na portalu społecznościowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, firma GREEN FLY Bartłomiej Inglot informuje o rozpoczętym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy na opracowanie prototypu nowego produktu.

Szczegóły zapytania znajdują się w poniższych plikach.

- PDF
- Word


Z a p y t a n i e   o f e r t o w e

Na usługę opracowania studium wykonalności prac B+R do projektu pt:

„Studium wykonalności prac B+R związanych z opracowaniem innowacyjnej technologii ICT"


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Zapytanie ofertowe zostało sporządzone zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” z dnia 10 kwietnia 2015r.oraz zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)”.
3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: ‑ strona internetowa Zamawiającego: www.greenfly.pl; ‑ strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl; - siedziba firmy ‑ tablica ogłoszeń; - zapytanie ofertowe wysłane do 3 potencjalnych wykonawców.

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności prac B+R
Pozostałe informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego znajdują się w załączonych plikach:
Zapytanie_ofertowe_GREEN_FLY_1.2_RPO_WP.docx
Zapytanie_ofertowe_GREEN_FLY_1.2_RPO_WP.pdf

UWAGA!
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zakres opisu przedmiotu zamówienia jest ograniczony. Możliwe jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego Wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.

FE_IR_rgb

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

pobierz dokument
FE_IR_rgb

Agencja reklamowa GreenFly zaprasza jednostki naukowe do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych horyzontalnych oraz z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

pobierz dokument

Firma GREEN FLY Bartłomiej Inglot realizuje projekt na stworzenie i wdrożenie systemu B2B

Projekt nosi tytuł „Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego” i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Realizacja projektu od 01.01.2014 do 30.04.2015r.

pobierz dokument
Dotacje na innowacje

OGŁOSZENIE

Firma GREEN FLY Bartłomiej Inglot informuje o rozpoczętym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru dostawcy na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. „Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Dotacje na innowacje
pobierz dokument